Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Przesłanie do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego 2014

GRK team

Przesłanie

 

z dorocznego zebrania

 

Generalnej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia 2014

Drodzy Bracia i Siostry Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,

Łaska i pokój Boga naszego Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będą z Wami wszystkimi. My, członkowie Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK zebrani w Rzymie pragniemy pozdrowić każdego z Was i podzielić się z Wami tym przesłaniem, które jest owocem naszej modlitwy i naszej pracy. Pogłębiona refleksja nad apostolską adhortacją Papieża Franciszka Evangelii Gaudium poruszyła i rozpaliła na nowo nasze serca miłością do Chrystusa. Chcemy Go naśladować i służyć Mu jako apostołowie z odnowionym duchem misyjnym. Wzajemnie zachęciliśmy się do działania, do pójścia naprzód i dawania z siebie tego co najlepsze tak, aby radość Ewangelii była coraz pełniej przeżywana wśród nas, w naszej Pallotyńskiej Rodzinie i by ona stawała się źródłem i natchnieniem wszystkich naszych apostolskich wysiłków.

 

Jako członkowie i współpracownicy Zjednoczenia pragniemy być „otwartymi drzwiami” na nowy powiew Ducha Świętego, który wypływa z Ewangelii oraz pełnych inspiracji słów Ojca Świętego. W nich znajdujemy świeżość motywacji dla naszego powołania w Zjednoczeniu i do podejmowania nowych wyzwań współczesnego świata. Jesteśmy powołani do rozeznawania znaków czasu w środowisku, w którym żyjemy, do dostrzegania ubóstwa jakie jest dookoła nas, do pomagania ubogim i słabym, do chronienia najmniejszych i słabych a w sposób szczególny do troszczenia się o rodziny będące w niebezpieczeństwie. Wyzwania te wymagają od nas bycia ewangelizatorami, których wypełnia Boży duch, będącymi stróżami dobra, autentycznymi uczniami-apostołami Jezusa Chrystusa i świadkami Jego miłości i radości. „Miłość ma w sobie największą moc, miłość daje życie, miłość budzi nadzieję na pustyni” Papież Franciszek. Zatem, niech miłość Chrystusa nadal nas przynagla!

Pozostajemy zawsze w komunii w duchu św. Wincentego Pallottiego

Wasi bracia i siostry z Generalnej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia

Rzym, maj 2014 r.

Categories