Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

20 listopada – Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

PHOTO 2021 11 20 13 58 11

Sobotnia praca Kapituły poświęcona była Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego. Mszę św. sprawował ks. Jacob Nampudakam SAC, przełożony generalny. W homilii podkreślił, że Bóg jest Bogiem życia. Podążając za inspiracją papieża Franciszka powiedział, że prawda o Bogu, który jest Panem historii odsłania nasze zadanie, którym jest spojrzenie w przeszłość z wdzięcznością, przeżywanie teraźniejszości z pasją i patrzenie w przyszłość z nadzieją. Nasza nadzieja jest zakorzeniona i możliwa dzięki Zmartwychwstaniu Chrystusa. „Wybierajcie więc na Waszej Kapitule – powiedział ks. Jacob – życie i błogosławieństwo, ponieważ Bóg, któremu zawierzyłyście jest Panem życia!”.

 

PHOTO 2021 11 20 08 18 14

W porannym panelu wzięli udział zaproszeni goście: ks. Alexandro Awi Melo, sekretarz Kongregacji ds. Świeckich, Rodziny i Życia; Ks. Jacob Nampudakam SAC, przełożony generalny; ks. Denilson Geraldo SAC, radca generalny i dyrektor Instytutu Pallottiego w Rzymie; Sr. Ivete Garlet CSAC, przełożona generalna; Pani Donatella Acerbi, przewodnicząca GRK ZAK.

IMG 3582

Ks. Alexandro przedstawił jakie są dziś oczekiwania Kościoła wobec ZAK. Kościół, zgodnie z nauczaniem papieża Franciszka, stawia przed Zjednoczeniem dwa wyzwania: potrzebę odczytania no-nowo misyjnej tożsamości oraz synodalność. Odczytanie, odkrycie na nowo własnej tożsamości jako ludzi ochrzczonych idzie w parze ze współpracą, wspólnym i wzajemnym słuchaniem, kroczeniem razem, by kontynuować misję Chrystusa.

IMG 3583

Ks. Jacob, który mówił o ZAK w świetle gwaranta charyzmatu i kościelnego asystenta Zjednoczenia, którym jest – zgodnie ze Statutem – każdy przełożony generalny SAC. Jego zadaniem jest wierne czuwanie i zachowanie dziedzictwa charyzmatu św. W. Pallottiego w odpowiedzi na znaki czasu.

IMG 3587

Ks. Denilson poruszył temat ZAK w kontekście Statutu, który jest darem Kościoła dla nas – darem zaufania i mandatem działania. Zaznaczył, że Kościół ze swej natury jest synodalny – podobny charakter ma Zjednoczenie. Ta synodalna natura Kościoła wyraża się m.in. w apostolstwie. Tę samą drogą idzie ZAK – podejmuje zadania apostolskie odpowiadając na potrzeby współczesnego człowieka. Każdy – zgodnie z „antropologią pallotyńską” – jest wezwany na mocy stworzenia na obraz i podobieństwo Boga oraz na mocy chrztu – do odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii.

IMG 3589

S. Ivete mówiła o ZAK w kontekście procesu rozeznania ponownego połączenia naszych dwóch Zgromadzeń. Siostra zaprezentowała krótką historię naszego powstania i naszej roli w Zjednoczeniu. Proces rozeznawania ponownego połączenia jest dla ZAK prorockim znakiem komunii i jedności, wypływającym z inspiracji Ducha Świętego.

IMG 3592

Pani Donatella mówiła o ZAK z perspektywy pełnionej funkcji. Podreśliła również, że ZAK, który łączy księży, siostry i świeckich jest jedną rodziną charyzmatyczną. Zjednoczenie jest powołane, by budować jedność między swoimi członkami po to, by zgodnie z charyzmatem odpowiedzieć na potrzeby Kościoła i świata. Pytanie, które wciąż powraca brzmi: jak mamy żyć razem, by owocnie nieść Ewangelię naśladując Jezusa Apostoła Ojca Przedwiecznego.

PHOTO 2021 11 20 13 57 44

W sesji popołudniowej s. Liberata Niyongira SAC, radna generalna i członkini sekretariatu generalnego ZAK, zaprezentowała raport z naszego zaangażowania w życie Zjednoczenia w latach 2016-2021: na polu duchowym, w spotkaniach GRK ZAK, przez uczestnictwo w komisjach: formacyjnej, finansowej, misyjnej na poziomie generalnym, spotkaniach z lokalnymi wspólnotami Zjednoczenia w różnych krajach, sympozjach i kongresach krajowych ZAK.

IMG 3596

W perspektywie wolnej niedzieli ks. Martin zachęcił Siostry do odwiedzenia miejsc szczególnie drogich św. Wincentemu Pallottiemu. Pielgrzymując śladami Pallottiego Siostry będą mogły połączyć odpoczynek z duchowym przeżyciem, które zaowocuje nie tylko na Kapitule, ale i w przyszłości.

Categories